Cineshare maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te blijven maken van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van deze cookies.
Als u de cookies weigert, kan Cineshare mogelijk niet correct werken of zelfs ontoegankelijk zijn.
Lees meer over ons cookiebeleid

Informatie over Cineshare

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Cineshare

Verhuurplatform voor professionele audiovisuele apparatuur

1 Algemeen

1.1 Dienstenaanbieders

1. Het Cineshare platform wordt aangeboden en verzorgd door SHOOT-CAMERACREWS cvba (hierna: Cineshare):
SHOOT-CAMERACREWS CVBA
Torenvenstraat 77
2560 Kessel, België 
BTW BE 0842.707.690 
Tel 0486/96 06 64 of 0498/63 05 86
Email contact@cineshare.be

2. Voor het aanbieden van betalingsdiensten (hierna: ‘Betaalmethoden’) in het kader van het Cineshare platform doet Cineshare een beroep op een externe betalingsdienstaanbieder, zijnde MANGOPAY S.A. (hierna: ‘Betalingsdienstaanbieder’):
MANGOPAY S.A.
59 boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Tel +44 20 80 68 00 70
Email support@mangopay.com
Geregistreerd in het Luxembourg Trade and Companies Register onder het nummer B173459.

3. MANGOPAY S.A. werd als Betalingsdienstaanbieder in Luxemburg geregistreerd (het inschrijvingsregister kan u raadplegen via deze URL: https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en&type=EMI#DetailEntity) en biedt in België haar diensten aan onder het vrij verkeer van diensten, overeenkomstig artikel 25 van de Richtlijn betreffende de betalingsdiensten (2007/64/EG). De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (http://www.cssf.lu) staat in voor het prudentieel toezicht over de betalingsdiensten geleverd door MANGOPAY S.A.

4. Door u als gebruiker op het Cineshare platform te registreren, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de Betalingsdienstaanbieder en deze te aanvaarden. Als u deze niet aanvaardt, kan u geen gebruik maken van het Cineshare platform. 

5. De taal waarin u de overeenkomst met Cineshare aangaat voor het gebruik van het Cineshare platform is het Nederlands.

6. De overeenkomst zal worden gearchiveerd en zal niet toegankelijk zijn.

7. De nietigheid van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.

1.2 Waaruit bestaat het Cineshare platform?

1. Het Cineshare platform (hierna: ‘Platform’) is een verhuurplatform voor professionele audiovisuele apparatuur. Het Platform maakt het mogelijk om professionele audiovisuele apparatuur (hierna: ‘Apparatuur’) te verhuren, dan wel te huren. Een gebruiker van het Platform die eigenaar is van Apparatuur en deze wenst te verhuren wordt een ‘Verhuurder’ genoemd. Een gebruiker die deze Apparatuur wenst te huren wordt een ‘Huurder’ genoemd. Een Huurder kan tegelijkertijd ook een Verhuurder zijn en omgekeerd. Het verhuren van Apparatuur is onderworpen aan een aparte onderlinge huurovereenkomst (hierna: ‘Huurovereenkomst’) tussen Verhuurder en Huurder. Cineshare is totaal vreemd aan, en niet betrokken bij deze onderlinge huurverhouding.

1.3 Registratie op het Cineshare platform

1. Opdat u Apparatuur kan huren of verhuren via het Platform, dient u zich eerst eenmalig te registreren. Deze registratie staat enkel open voor professionelen, die zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een BTW-nummer hebben. Het bezoeken van en het registreren op het Platform is gratis. De Huurder is pas een bijdrage verschuldigd vanaf het moment dat hij een overeenkomst sluit met een Verhuurder. Hiervoor wordt verwezen naar het deel facturatie.

2. Bij de registratie op het Platform dient u minstens uw voor- en familienaam, uw verblijfsadres, en een geldig emailadres op te geven, alsook in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van de Betalingsdienstverstrekker wanneer daar tijdens de registratieprocedure om gevraagd werd. Na het verifiëren van deze gegevens op hun juistheid zal de overeenkomst tussen u en Cineshare en de Betalingsdienstaanbieder gesloten worden en komt uw persoonlijk profiel tot stand. Vervolgens zal u door Cineshare gescreend worden op betrouwbaarheid.


2. Gebruik van Cineshare 

2.1 Algemeen

1. Elke gebruiker van het Platform verbindt zich ertoe de volgende gedragsregels na te leven:
 a) Het niet hinderen van de normale werking van het Platform;
 b) Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Cineshare;
 c) Geen daden stellen die het gebruik van het Platform door andere gebruikers hinderen;
 d) Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via het Platform;
 e) Geen virussen of andere malware verspreiden;
 f) Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website, zoals robots of spiders, tenzij de gebruiker een zoekmachine is;
 g) De beveiliging van het Platform niet ontwijken of verhinderen;

2. Bij het niet-naleven van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van deze gedragsregels, kan Cineshare de toegang van de gebruiker tot het Platform ontzeggen.

2.2 Door de Verhuurder

1. De Verhuurder verbindt zich ertoe om enkel Apparatuur te verhuren via het Platform dat volledig zijn eigendom is. Het is verboden om geleende of gehuurde Apparatuur te (onder)verhuren via het Platform.
2. Voor het verhuren van Apparatuur klikt u, na ingelogd te zijn, rechtsboven op de knop ‘Voeg materiaal toe’. Daarbij verbindt de Verhuurder zich ertoe om zijn Apparatuur zo waarheidsgetrouw mogelijk voor te stellen, bij voorkeur door het toevoegen van foto’s van de Apparatuur en een gedetailleerde beschrijving van de Apparatuur. Daarnaast geeft de Verhuurder een gedetailleerde omschrijving van de staat van zijn Apparatuur. 

2.3 Door de Huurder

1. De Huurder verbindt zich ertoe bij afsluiting van de onderlinge huurovereenkomst om de huurprijs en huurkosten (conform de Huurovereenkomst) te betalen aan de Verhuurder, door middel van één van de Betaalmethoden die door de Betalingsdienstverstrekker MANGOPAY S.A. worden aangeboden.


3 Garanties en aansprakelijkheid

1. U mag uw rechten en verplichtingen op basis van deze Algemene Voorwaarden niet overdragen aan derden.

2. Cineshare doet redelijke inspanningen om Cineshare zoveel mogelijk beschikbaar te maken. Cineshare mag echter naar eigen goeddunken, op elk ogenblik en voor de duur die zij nodig acht, de beschikbaarheid van Cineshare wijzigen of stopzetten zonder enig bericht, zonder opgave van reden en zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de gebruiker, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden.

3. Cineshare is niet verantwoordelijk en riskeert aldus geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen, zelfs niet als gevolg van zware fout, in de diensten van derden die het leveren van de Cineshare diensten mee faciliteren maar waarover Cineshare geen controle uitoefent (bv. telecom providers). 

4. Cineshare heeft geen enkele controle en verantwoordelijkheid over de werking, het gebruik en de veiligheid van de Betaalmethoden aangeboden door de Betalingsdienstaanbieder in het kader van Cineshare, waarvoor zij volledig handelt op instructie van de Betalingsdienstaanbieder. Iedere schade die u lijdt als gevolg van een niet-toegestane, niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betaling valt onder de aansprakelijkheid van de Betalingsdienstaanbieder en kan u bijgevolg geenszins verhalen op Cineshare.

5. Cineshare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de Apparatuur, zelfs niet als de Huurder zich zou beroepen op overmacht. Cineshare zal ook niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor niet-werkende of niet naar behoren functionerende Apparatuur.

6. Cineshare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse schade, schade aan hardware of software, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, klanten of businessopportuniteiten, imago- of reputatieschade en morele schade. De totale, gezamenlijke aansprakelijkheid van Cineshare ten aanzien van u in verband met uw registratie op en gebruik van Cineshare is beperkt tot 20,00 EUR.


4 Privacy

1. Als u zich op Cineshare registreert, verwerkt Cineshare de persoonsgegevens die u zelf verstrekt bij uw registratie op het Platform, zoals uw voornaam, familienaam, emailadres de naam en type van de Apparatuur, uw bedrijfsnaam en btw-nummer. Als u bepaalde Betaalmethoden gebruikt zullen er ook gegevens verwerkt worden met betrekking tot deze Betaalmethoden, alsook later met betrekking tot het gebruik van deze Betaalmethoden. Voor al deze verwerkingen treedt Cineshare op als een verantwoordelijke voor de verwerking, en voor sommige verwerkingen met betrekking tot de Betaalmethoden zal ook de Betalingsdienstaanbieder als verantwoordelijke optreden. Uw IP-adres wordt bewaard in de technische log files van de webserver maar is daarop niet aan u gelinkt. Daarnaast is het mogelijk dat één of meerdere verkregen gegevens van u in Cineshare ingevoegd worden; u kan die gegevens in uw persoonlijk profiel bekijken zodra die erin ingevoegd zijn.

2. Wanneer u zich op Cineshare registreert, geeft u aan Cineshare uw toestemming om uw gegevens (1) te bewaren en te verwerken met als doel u de mogelijkheid te geven u te registreren en in te loggen op Cineshare, u te contacteren, u informatie te bezorgen over initiatieven van Cineshare, het uitvoeren van statistische analyses, en het uitvoeren van een screening bij registratie op Cineshare en (2) door te geven aan:
 a) de Verhuurder of Huurder, al naargelang het geval, met als doel de onderlinge huurovereenkomst tot stand te brengen;
 b) de Betalingsdienstaanbieder met als doel u de mogelijkheid te geven om betalingen uit te voeren via de door u gekozen Betaalmethoden;
 c) daartoe gemachtigde derden op basis van een wettelijke of rechterlijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, ook als die buiten de Europese Unie gevestigd zijn;
 d) de politie of gerechtelijke autoriteiten in geval van een vermoeden of bewijs van Cineshare van een onrechtmatige daad of misdrijf omtrent uw registratie op of gebruik van Cineshare, de aangeboden Betaalmethoden of uw persoonsgegevens, ook als die buiten de Europese Unie gevestigd zijn;
 e) enige derde in het kader van een eventuele fusie met, overname van/door of afsplitsing door die derde, ook als die derde buiten de Europese Unie gevestigd is;
 f) een belanghebbende derde als uw registratie op of gebruik van Cineshare, de aangeboden Betaalmethoden (a) een schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectuele eigendomsrecht of ander recht van die derde, (b) de veiligheid of integriteit van die derde of van zijn IT-systeem in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) jegens die derde met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) jegens die derde schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

3. Cineshare maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door Cineshare geplaatste cookies hebben enkel als doel om uw gegevens te onthouden tijdens de registratie en het inloggen op alsook het uitvoeren van betalingen via onze Betalingsdienstverstrekker. U kan uw webbrowser zo instellen dat die u informatie geeft over de plaatsing van een cookie of u de mogelijkheid biedt de plaatsing van een cookie te weigeren. Als u cookies weigert, kan Cineshare echter mogelijk niet correct werken of zelfs ontoegankelijk zijn. 

Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en gebruik te maken van Cineshare stemt u eveneens in met het plaatsen van de hier omschreven cookies die de dienstverlening via Cineshare mogelijk maken. 

U hebt het recht om de door u gegeven instemming kosteloos in te trekken. U kan dit doen door uw verzoek te richten tot Cineshare via het volgende emailadres: contact@cineshare.be met in bijlage een recto-verso-kopie van uw identiteitskaart. Cineshare verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek gevolg te geven.

4. U kan op elk ogenblik in uw persoonlijk profiel zien welke gegevens van u in Cineshare verwerkt worden en welke gegevens voor andere gebruikers toegankelijk zijn. U kan tevens op elk ogenblik in uw persoonlijk profiel uw gegevens verbeteren of wissen. 

5. U kan uw recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing ook kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso-kopie van uw identiteitskaart te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking, per gewone post naar Torenvenstraat 77, 2560 Kessel, of per e-mail op contact@cineshare.be. Als uw woonplaats niet vermeld is op uw identiteitskaart maar opgenomen is in een eraan gehechte chip, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.

6. Cineshare maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies die anoniem verkeersgegevens verzamelen om Cineshare te helpen analyseren hoe gebruikers Cineshare gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van Cineshare (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u Cineshare gebruikt, rapporten over de Cineshare-activiteit op te stellen voor Cineshare en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cineshare heeft hier geen invloed op. Google stelt uw IP-adres niet te zullen combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van Cineshare kan benutten. 

Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en gebruik te maken van Cineshare geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in dit artikel. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.5.3 hierboven, kan u uw toestemming kosteloos intrekken.


5 Duur en beëindiging

1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Cineshare en u mogen deze overeenkomst op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder een beroep op een rechtbank beëindigen. Wanneer deze overeenkomst beëindigd wordt, kan u niet langer op Cineshare inloggen.

2. Cineshare heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder enig bericht, zonder beroep op een rechtbank en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal deze overeenkomst te beëindigen en uw gebruikersprofiel te verwijderen of op te schorten, als uw registratie op of gebruik van Cineshare  (a) een schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectuele eigendomsrecht of ander recht van een derde, (b) de veiligheid of integriteit van Cineshare of een derde of van het IT-systeem van Cineshare of een derde in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

3. Cineshare behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen via een bericht op Cineshare of via e-mail. U zal geacht worden om zulke wijzigingen aanvaard te hebben, als Cineshare niet binnen de tien werkdagen na de datum van de plaatsing van het bericht op Cineshare of de verzenddatum van de e-mail, van u een bericht ontvangt waarin u zich tegen de wijziging verzet. Als u zich binnen de voormelde periode tegen de wijziging verzet, zal elke partij het recht hebben om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder een beroep op een rechtbank via bericht (bijvoorbeeld via e-mail) aan de andere partij. 


6 Intellectuele eigendomsrechten

1. De gebruiker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op het Platform publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (hierna ‘Intellectuele Eigendomsrechten’). De gebruiker mag geen inhoud op het Platform plaatsen die een inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

2. De gebruiker verleent aan Cineshare een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via eender welk gekend of toekomstig medium, te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van het Platform tot op het moment dat de inhoud van het Platform verwijderd wordt.

3. Met uitzondering van de inhoud die door een gebruiker op het Platform wordt geplaatst, blijven de Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform exclusief toebehoren aan Cineshare of aan haar licentiegevers. De reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, modificatie, vertaling, bijwerking of gebruik voor commerciële doeleinden, geheel of gedeeltelijk op andere wijze is uitdrukkelijk verboden. 

4. Cineshare verleent aan de gebruiker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken overeenkomstig het doel van het Platform.

Het kopiëren of scrapen van informatie uit het Platform en opnemen in een databank is verboden, met uitzondering van caching door uw browser. 

Uitzonderingen kunnen alleen worden toegestaan op grond van de Belgische wetgeving of door middel van een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Cineshare.


7 Betaling

1. MANGOPAY S.A. treedt op als Betalingsdienstaanbieder en zorgt voor de afwikkeling van de betalingstransacties overeenkomstig de gekozen Betaalmethode. Cineshare staat niet in voor de kosten, of de terugbetaling daarvan ingeval van annuleringen, die worden aangerekend door de Betalingsdienstaanbieder. Al de nuttige contactgegevens betreffende de Betalingsdienstaanbieder vindt u terug in artikel 1.1.2.


8 Huurvoorwaarden

1. Deze sectie ‘Huurvoorwaarden’ is van toepassing op, en maakt integraal deel uit van, elke onderlinge Huurovereenkomst die tussen de Verhuurder en Huurder wordt gesloten. De Huurovereenkomst zal naar deze sectie verwijzen.

8.1 Voorwerp 

1. De Huurovereenkomst heeft betrekking op de audiovisuele apparatuur zoals vermeld op de Huurovereenkomst (hierna: ‘Apparatuur’).

8.2 De huurperiode

1. De huurperiode begint op de begindatum zoals vermeld op de Huurovereenkomst. De Verhuurder en Huurder spreken onderling af  op welke manier de Huurder in het bezit zal worden gesteld van de Apparatuur. De Huurder dient ten laatste op de begindatum om 23u59 in het bezit te zijn van de Apparatuur, tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt in Bijlage 2 van de Huurovereenkomst.

2. De huurperiode eindigt op de einddatum zoals vermeld op de Huurovereenkomst. De Apparatuur blijft steeds eigendom van de Verhuurder en dient bij het einde van de huurperiode terug in het bezit te worden gesteld van de Verhuurder in dezelfde staat als bij het begin van de huurperiode (conform artikel 8.4). De Verhuurder en Huurder spreken onderling af op welke manier de Verhuurder terug in het bezit zal worden gesteld van de Apparatuur. De Verhuurder dient ten laatste op de einddatum om 23u59 terug in het bezit te zijn van de Apparatuur, tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt in Bijlage 2 van de Huurovereenkomst. 

3. Als de Verhuurder niet ten laatste op de einddatum om 23u59 terug in het bezit is van de Apparatuur, en deze vertraging is te wijten aan de Huurder, dan zal de Huurder voor elke extra begonnen dag de Huurprijs per dag verschuldigd zijn aan de Verhuurder. 

4. De Partijen zullen onderling afspreken wie de Apparatuur zal vervoeren, en hoe het transport zal gebeuren. Indien gewenst, kunnen partijen dit verder schriftelijk specificeren in Bijlage 2 van de Huurovereenkomst.

5. Het is evenwel steeds verboden om de Apparatuur te laten leveren of ophalen door een koerierdienst of een andere professionele vervoerdienst. De Partijen kunnen van dit verbod in geen geval afwijken, ook niet mondeling of in Bijlage 2 van de Huurovereenkomst.

8.3 De Huurprijs en de Huurkosten

1. De huurprijs is de geafficheerde prijs die de Verhuurder aanrekent voor het huren van zijn Apparatuur voor één dag (hierna: ‘Huurprijs’). De Huurprijs per dag (excl. BTW) wordt vermeld in de Huurovereenkomst.

2. De nieuwwaarde is gelijk aan de Huurprijs vermenigvuldigd met 100. (hierna: ‘Nieuwwaarde’).

3. De huurkosten  omvatten: (1) de waarborgsom, (2) de Cineshare bijdrage, (3) de verzekeringspremie en de verzekeringstaks (hierna: ‘Huurkosten’). Deze Huurkosten komen bovenop de door de Verhuurder bepaalde Huurprijs. 

(1) Waarborgsom: deze kost bedraagt 10% berekend op basis van de Nieuwwaarde die door de Verhuurder wordt bepaald, met een maximum van 1000 euro. Dit bedrag wordt afgehouden van de kredietkaart van de Huurder. Deze waarborgsom wordt automatisch weer vrijgegeven als de Huurder de Apparatuur op de einddatum in dezelfde staat terugbezorgt aan de Verhuurder. De waarborgsom zal echter niet eerder dan 24 uur na de einddatum worden terugbetaald aan de Huurder. Als de Verhuurder geen schadegeval indient (zie artikel 8.6), zal de waarborgsom ten laatste binnen 30 dagen worden terugbetaald aan de Huurder. 

(2) Cineshare bijdrage: deze kost omvat een vergoeding voor het gebruik van het Platform. De kost bedraagt 15% (excl. Btw) van de Huurprijs (Cineshare bijdrage van de verhuurder) en een bijdrage van 5% bovenop de Huurprijs (excl. Btw) (bijdrage van de huurder). De Huurder betaalt de Cineshare bijdrage van de Verhuurder, welke achteraf wordt verrekend in de facturatie van verhuurder aan huurder (zie artikel 8.7).

(3) Verzekeringspremie en verzekeringstaks: deze kost bedraagt 7,5% bovenop de Huurprijs en 9,9% verzekeringstaks hierop. 

4. De som van de Huurprijs en de Huurkosten is de ‘Totale Huurprijs’. De Huurder verbindt zich ertoe de Totale Huurprijs te betalen aan de Verhuurder, ten laatste vóór het begin van de huurperiode. Partijen komen overeen de betaling van de Totale Huurprijs middels het Platform te voldoen.

8.4 Staat van de Apparatuur

1. Bij het begin van de huurperiode vergelijkt de Huurder de staat van de Apparatuur met de staat die door de Verhuurder werd opgegeven. Als de Huurder van oordeel is dat de werkelijke staat niet overeenkomt met de opgegeven staat door de Verhuurder, dan geeft hij dit onverwijld te kennen aan de Verhuurder. Daartoe vullen Partijen Bijlage 1 – deel A van de Huurovereenkomst in. Op dag en uur vermeld op deze bijlage gaat het risico van verlies over op de Huurder.  

2. Bij het einde van de huurperiode controleert de Verhuurder of zijn Apparatuur in dezelfde staat als bij het begin van de huurperiode wordt terugbezorgd. Daartoe vullen Partijen Bijlage 1 – deel B van de Huurovereenkomst in. Op dag en uur vermeld op deze bijlage gaat het risico van verlies terug over op de Verhuurder. Als de Verhuurder niet binnen 24 uren na het einde van de huurperiode aan de Huurder kennis geeft van eventuele schade aan zijn Apparatuur, wordt de schade geacht niet te wijten te zijn aan de Huurder. 

3. Zowel bij het begin als het einde van de huurperiode dient de Apparatuur getest te worden.

4. De Verhuurder blijft verantwoordelijk voor het grote onderhoud aan de Apparatuur, maar de Huurder is verantwoordelijk voor het gebruiksonderhoud aan de Apparatuur. Indien gewenst, kunnen partijen dit verder specificeren in Bijlage 2 van de Huurovereenkomst.

5. De Huurder zal als enige aansprakelijk zijn voor bijkomende schade bij het einde van de huurperiode ten opzichte van de staat van de Apparatuur bij het begin van de huurperiode, tenzij de Verhuurder hiervan geen kennis geeft aan de Huurder overeenkomstig artikel 8.4.2. De Huurder zal ook als enige aansprakelijk zijn voor het verlies van de Apparatuur gedurende de huurperiode. Mogelijks is deze aansprakelijkheid gedekt door de afgesloten verzekeringspolis (zie artikel 8.6).

8.5 Gebruik van de Apparatuur

1. Niettegenstaande dat de Huurder een professioneel is, is de Verhuurder verplicht om de Huurder in te lichten over het correcte gebruik van zijn Apparatuur, en in het bijzonder over bepaalde gebruikshandelingen die specifiek zijn aan het type van zijn Apparatuur. Daartoe verschaft de Verhuurder gebruiksinstructies aan de Huurder. De Verhuurder beantwoordt alle vragen van de Huurder in verband met het gebruik van zijn Apparatuur.

2. De Huurder zal zorgvuldig omgaan met de Apparatuur van de Verhuurder. Het gehanteerde criterium hierbij is de goede huisvader. Dit betekent dat de Huurder de Apparatuur niet zal beschadigen, dat hij gepaste maatregelen zal nemen om het verlies van de Apparatuur te voorkomen, en dat hij de Apparatuur bij het einde van de huurperiode in dezelfde staat als bij het begin van de huurperiode aan de Verhuurder zal teruggeven.

3. De Huurder zal de handleiding en/of gebruiksinstructies van de fabrikant van de Apparatuur in acht te nemen vooraleer hij gebruik zal maken van de Apparatuur. Bovendien zal hij bij het gebruik van de Apparatuur de gebruiksinstructies van de Verhuurder opvolgen, tenzij deze onverenigbaar zijn met de handleiding en/of gebruiksinstructies van de fabrikant van de Apparatuur. Indien gewenst, kunnen partijen dit verder specificeren in Bijlage 2 van de Huurovereenkomst.

4. De Huurder zal de Apparatuur niet gebruiken op enigerlei wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden of die om het even welke bepaling van toepasselijk recht schendt.

8.6 Verzekering

1. De verzekeringspolis met nummer IQ/72.651.238-0000 PATRIMONIUMPOLIS INDUSTRIE maakt verplicht deel uit van de Huurovereenkomst. De verzekeringspolis wordt bij het aangaan van de Huurovereenkomst per e-mail aan de Huurder bezorgd en is eveneens steeds te raadplegen onder ‘Verzekering’ op de website van Cineshare. De verzekering geldt enkel voor schade aan de Apparatuur die werd toegebracht tijdens de huurperiode. De verzekerde waarde is gelijk aan de nieuwwaarde die door de Verhuurder is opgegeven.

2. De franchise bedraagt 10% per schadegeval van het schadebedrag met een minimum van 250 euro en een maximum van 1000 euro. De franchise wordt slechts eenmaal toegepast per schadeverwekkend feit en de franchise wordt vastgesteld aan het indexcijfer der consumptieprijzen van december 2016.  

3. Bij schade zal de waarborgsom worden aangewend om de franchise te betalen. Als de waarborgsom niet toereikend zou zijn (ingeval de Nieuwwaarde van de Apparatuur kleiner is dan 2.500 euro), dan staat de Huurder in voor het saldo van de franchise. 

4. De maximale waarde die door de verzekering wordt terugbetaald is de Nieuwwaarde. Als de waarde om het toestel te vervangen door een gelijkwaardig toestel lager is, wordt deze vervangwaarde uitbetaald.

8.7 Facturatie

1. Wanneer de Huurder de betaling van de Totale Huurprijs heeft afgerond, zal hij twee facturen ontvangen. Één factuur van Cineshare en één factuur van de Verhuurder.

2. De factuur van Cineshare omvat de Cineshare bijdrage (5%, excl. Btw), de verzekeringspremie (7,5%, excl. 9,9% verzekeringstaks), en de Cineshare bijdrage van de verhuurder (15%, excl. Btw).

3. De factuur van de Verhuurder omvat 85% van de Huurprijs (excl. Btw).

8.8 Overige bepalingen

1. De Huurder is verplicht aanspraken van derden (zoals beslag) op de Apparatuur af te wijzen en de Verhuurder hiervoor te vrijwaren.  Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na schriftelijke en expliciete toestemming van de Huurder.

2. De Partijen archiveren elk zelf hun huurovereenkomst. De gearchiveerde huurovereenkomst zal niet toegankelijk zijn.

3. De bijlagen bij de Huurovereenkomst maken integraal deel uit van de Huurovereenkomst. 

8.9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. De Huurovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land toepasselijk zou zijn.

2. Elk geschil in verband met de Huurovereenkomst zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de zetel van de Verhuurder, België.

9 Overige bepalingen

1. U waarborgt meerderjarig en gerechtigd te zijn om deze overeenkomst te sluiten. Wanneer u namens een rechtspersoon optreedt, waarborgt u dat u over de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt om deze overeenkomst aan te gaan. 

2. Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde raadpleegbaar zijn op de website van Cineshare met een hyperlink die ernaar verwijst onderaan op iedere pagina van de website en zullen u tevens uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst per e-mail worden bezorgd in pdf-formaat. Het e-mailadres waarvan hier sprake is datgene dat u hebt opgegeven bij uw registratie bij Cineshare.

3. Cineshare mag deze overeenkomst of gelijk welke van zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst zonder uw toestemming geheel of gedeeltelijk overdragen aan gelijk welke derde, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van Cineshare worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land toepasselijk zou zijn.

2. Elk geschil in verband met deze Algemene Voorwaarden (met uitzondering van de sectie ‘Huurvoorwaarden’), Cineshare of uw gebruik van Cineshare zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Mechelen, België. 

11 Payment gateway

Alle betaal transacties worden gefaciliteerd door MANGOPAY. Hier vindt u het contract voor de betaaldiensten bij het gebruik van MANGOPAY Electronisch geld.


12 Platform Software

De software van CineShare is gebaseerd op het open source SHARETRIBE platform. Hier vindt u de algemene voorwaarden van SHARETRIBE.