Cineshare maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te blijven maken van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van deze cookies.
Als u de cookies weigert, kan Cineshare mogelijk niet correct werken of zelfs ontoegankelijk zijn.
Lees meer over ons cookiebeleid

Informatie over Cineshare

Privacybeleid

PRIVACY

1. Als u zich op Cineshare registreert, verwerkt Cineshare de persoonsgegevens die u zelf verstrekt bij uw registratie op het Platform, zoals uw voornaam, familienaam, emailadres de naam en type van de Apparatuur, uw bedrijfsnaam en btw-nummer. Als u bepaalde Betaalmethoden gebruikt zullen er ook gegevens verwerkt worden met betrekking tot deze Betaalmethoden, alsook later met betrekking tot het gebruik van deze Betaalmethoden. Voor al deze verwerkingen treedt Cineshare op als een verantwoordelijke voor de verwerking, en voor sommige verwerkingen met betrekking tot de Betaalmethoden zal ook de Betalingsdienstaanbieder als verantwoordelijke optreden. Uw IP-adres wordt bewaard in de technische log files van de webserver maar is daarop niet aan u gelinkt. Daarnaast is het mogelijk dat één of meerdere verkregen gegevens van u in Cineshare ingevoegd worden; u kan die gegevens in uw persoonlijk profiel bekijken zodra die erin ingevoegd zijn.

2. Wanneer u zich op Cineshare registreert, geeft u aan Cineshare uw toestemming om uw gegevens (1) te bewaren en te verwerken met als doel u de mogelijkheid te geven u te registreren en in te loggen op Cineshare, u te contacteren, u informatie te bezorgen over initiatieven van Cineshare, het uitvoeren van statistische analyses, en het uitvoeren van een screening bij registratie op Cineshare en (2) door te geven aan:
 a) de Verhuurder of Huurder, al naargelang het geval, met als doel de onderlinge huurovereenkomst tot stand te brengen;
 b) de Betalingsdienstaanbieder met als doel u de mogelijkheid te geven om betalingen uit te voeren via de door u gekozen Betaalmethoden;
 c) daartoe gemachtigde derden op basis van een wettelijke of rechterlijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, ook als die buiten de Europese Unie gevestigd zijn;
 d) de politie of gerechtelijke autoriteiten in geval van een vermoeden of bewijs van Cineshare van een onrechtmatige daad of misdrijf omtrent uw registratie op of gebruik van Cineshare, de aangeboden Betaalmethoden of uw persoonsgegevens, ook als die buiten de Europese Unie gevestigd zijn;
 e) enige derde in het kader van een eventuele fusie met, overname van/door of afsplitsing door die derde, ook als die derde buiten de Europese Unie gevestigd is;
 f) een belanghebbende derde als uw registratie op of gebruik van Cineshare, de aangeboden Betaalmethoden (a) een schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectuele eigendomsrecht of ander recht van die derde, (b) de veiligheid of integriteit van die derde of van zijn IT-systeem in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) jegens die derde met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) jegens die derde schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

3. Cineshare maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door Cineshare geplaatste cookies hebben enkel als doel om uw gegevens te onthouden tijdens de registratie en het inloggen op alsook het uitvoeren van betalingen via onze Betalingsdienstverstrekker. U kan uw webbrowser zo instellen dat die u informatie geeft over de plaatsing van een cookie of u de mogelijkheid biedt de plaatsing van een cookie te weigeren. Als u cookies weigert, kan Cineshare echter mogelijk niet correct werken of zelfs ontoegankelijk zijn. 

Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en gebruik te maken van Cineshare stemt u eveneens in met het plaatsen van de hier omschreven cookies die de dienstverlening via Cineshare mogelijk maken. 

U hebt het recht om de door u gegeven instemming kosteloos in te trekken. U kan dit doen door uw verzoek te richten tot Cineshare via het volgende emailadres: contact@cineshare.be met in bijlage een recto-verso-kopie van uw identiteitskaart. Cineshare verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek gevolg te geven.

4. U kan op elk ogenblik in uw persoonlijk profiel zien welke gegevens van u in Cineshare verwerkt worden en welke gegevens voor andere gebruikers toegankelijk zijn. U kan tevens op elk ogenblik in uw persoonlijk profiel uw gegevens verbeteren of wissen. 

5. U kan uw recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing ook kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso-kopie van uw identiteitskaart te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking, per gewone post naar Torenvenstraat 77, 2560 Kessel, of per e-mail op contact@cineshare.be. Als uw woonplaats niet vermeld is op uw identiteitskaart maar opgenomen is in een eraan gehechte chip, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.

6. Cineshare maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies die anoniem verkeersgegevens verzamelen om Cineshare te helpen analyseren hoe gebruikers Cineshare gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van Cineshare (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u Cineshare gebruikt, rapporten over de Cineshare-activiteit op te stellen voor Cineshare en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cineshare heeft hier geen invloed op. Google stelt uw IP-adres niet te zullen combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van Cineshare kan benutten. 

Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en gebruik te maken van Cineshare geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in dit artikel. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.5.3 hierboven, kan u uw toestemming kosteloos intrekken.