Cineshare maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te blijven maken van deze website, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van deze cookies.
Als u de cookies weigert, kan Cineshare mogelijk niet correct werken of zelfs ontoegankelijk zijn.
Lees meer over ons cookiebeleid

Verzekering

Verzekering

Download

Algemene voorwaarden patrimoniumpolis - 1 (PDF)

Algemene voorwaarden patrimoniumpolis - 2 (PDF)

Algemene voorwaarden patrimoniumpolis - 3 (PDF)ALGEMENE VOORWAARDEN PATRIMONIUMPOLIS - INDUSTRIE

Versie juli 2006

Begrippen

In deze verzekering wordt verstaan onder:

U:

 • de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere bij de verzekeringnemer inwonende persoon; indien een inwonend gezinslid wordt opgenomen in een rusthuis of verzorgingsinstelling, dan blijft hij verzekerd;
 • hun personeel bij de uitoefening van hun functies;
 • de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies;
 • iedere andere persoon die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde wordt vermeld.

Wij:

KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in BelgiÎ, Waaistraat 6, 3000 Leuven, RPR 0403.552.563 en eventueel iedere andere verzekeraar die als medeverzekeraar wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.

DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS

1 Doel

Deze polis dekt de beschadiging van de verzekerde goederen, alsook uw aansprakelijkheid die hiermee verband houdt.

Ook bepaalde kosten en verliezen die gepaard gaan met een schadegeval, zijn door deze polis gedekt.

2 Structuur

De polis bestaat uit de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

a De algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden vindt u:

 • een omschrijving van de goederen die worden verzekerd;
 • de verschillende verzekeringen die u hebt gesloten voor deze goederen;
 • de beschrijving van de schade en/of aansprakelijkheden die deze verzekeringen dekken;
 • de beschrijving van de bijstand waarop u kunt rekenen en van de kosten en verliezen die wij bijkomend betalen bij een verzekerd schadegeval.

Vervolgens vindt u de nodige informatie over:

 • wat u moet doen bij een schadegeval;
 • hoe de regeling van het schadegeval gebeurt;
 • de contractmodaliteiten.

Ten slotte is er achteraan in de polis een verklarende woordenlijst opgenomen. In deze lijst worden de begrippen, die in de polistekst in het cursief zijn aangeduid, nader toegelicht.

b De bijzondere voorwaarden

De bijzondere voorwaarden vindt u vooraan in uw polis; zij vervolledigen en passen de algemene voorwaarden aan, rekening houdend met uw persoonlijke situatie. In de bijzondere voorwaarden wordt ook vermeld welke verzekeringen u hebt gesloten en welke vergoedingsgrenzen van toepassing zijn.

WELKE GOEDEREN ZIJN IN DEZE POLIS VERZEKERD?

Afhankelijk van uw keuze, die is vermeld in de bijzondere voorwaarden, worden de volgende goederen verzekerd:

 • de gebouwen;
 • de inhoud.

1 De gebouwen

De gebouwen bestaan uit de bedrijfsgebouwen en de woning die gelegen zijn op de ligging vermeld in de bijzondere voorwaarden:

a Bedrijfsgebouwen

De bedrijfsgebouwen omvatten:

 • de gebouwen en andere bouwwerken die bestemd zijn voor beroepsgebruik, zoals opritten, wegverhardingen, aangelegde parkeerterreinen, spoorlijnen;
 • de aansluitingen en meters van water, telefoon, elektriciteit of van andere nutsvoorzieningen en de vaste verwarmingsinstallaties van voornoemde gebouwen;
 • de afsluitingen en omheiningen, zelfs indien gevormd door beplantingen;
 • de bouwmaterialen die bestemd zijn om op de verzekerde ligging gebruikt te worden in bouw- of verbouwingswerken voor beroepsdoeleinden.

De gewezen bedrijfsgebouwen blijven wij beschouwen als bedrijfsgebouw, ook al worden ze voor andere doeleinden gebruikt.

b De woning

De woning omvat:

 • de gebouwen en andere bouwwerken, met inbegrip van terrassen en zwembaden, die bestemd zijn en gebruikt worden voor particuliere doeleinden;
 • de goederen die de eigenaar daaraan blijvend heeft verbonden, d.w.z. die hij op een blijvende wijze daaraan heeft vastgemaakt of waarvan die "blijvende bestemming" kan worden afgeleid uit de plaatsing ervan zoals ingebouwde huishoudapparaten of op maat gemaakt "vasttapijt";
 • de aansluitingen en meters van water, telefoon, elektriciteit of van andere nutsvoorzieningen en de vaste verwarmingsinstallaties van de woning;
 • de bouwmaterialen die bestemd zijn om op de verzekerde ligging gebruikt te worden in bouw- of verbouwingswerken voor particuliere doeleinden;
 • de individuele garage die u gebruikt voor particuliere doeleinden en die zich op een andere plaats dan de vermelde ligging bevindt.

2 De inhoud

De inhoud bestaat uit de volgende goederen die zich op de verzekerde ligging bevinden:

 • de roerende goederen waarvan u eigenaar bent of die u werden toevertrouwd en
 • de vaste uitrusting en verbeteringen die u als huurder of gebruiker op eigen kosten aan de gebouwen hebt aangebracht.

De inhoud wordt onderverdeeld in:

a Bedrijfsgoederen

Dit zijn de volgende goederen:

 • materieel: de goederen die bestemd zijn voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden, ook al worden ze juridisch als onroerend beschouwd. De aankleding van de bedrijfsruimten beschouwen wij ook als materieel. Wij maken een onderscheid tussen:
  • vast materieel: dit is materieel dat vast is geÔnstalleerd en is bedoeld om blijvend deel uit te maken van de bedrijfsgebouwen of de bedrijfssite, zoals de telefooncentrale, de alarminstallatie, de drukpersen, siloís en windturbines;
  • los materieel: dit is materieel dat verplaatsbaar is, zoals de gereedschappen, voer- en werktuigen, plannen en modellen, handelsboeken en het meubilair;
  Koopwaar, zoals hierna omschreven, beschouwen wij niet als materieel;
 • koopwaar: voorraden, grondstoffen, producten in bewerking, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen en goederen die u werden toevertrouwd door personen met wie u een commerciÎle relatie hebt en dit alles voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden;
 • dieren: zij worden beschouwd als materieel of koopwaar, afhankelijk van hun gebruik of bestemming.

b Inboedel

De inboedel omvat de goederen (met inbegrip van de dieren) die bestemd zijn voor uw particulier gebruik.

c Waarden

Onder waarden verstaan wij: bankbiljetten, munten, niet-in-gezette edelstenen en parels, staven edel metaal, zegels, effecten, maaltijdcheques, andere waardepapieren en betaalmiddelen met geldwaarde "aan toonder" op voorwaarde dat deze goederen in contant geld kunnen worden omgezet bij een bank, beurs of openbare en wettelijk toegelaten financiÎle markt en zij geen koopwaar zijn.

Het saldo op de protonkaart en -lezer beschouwen wij eveneens als een waarde.

d Bijzondere gevallen:

 • goederen van de inhoud die met naam verzekerd zijn of specifiek worden omschreven in een andere polis maken geen deel uit van de inhoud zolang en in de mate dat die andere polis dekking verleent;
 • luchtvaartuigen worden niet verzekerd.

3 Extra

Goederen van uw klanten en gasten die u niet werden toevertrouwd en waarvoor u juridisch dus niet instaat, zijn eveneens verzekerd als die goederen zich bevinden in de bedrijfsgebouwen of in de woning.

Deze goederen zijn op dezelfde wijze verzekerd als uw eigen inhoud en dit voor een bedrag van 2 500 EUR bovenop het bedrag dat u hebt laten verzekeren voor de inhoud.

VERZEKERDE HOEDANIGHEDEN

De modaliteiten van de verzekering verschillen naar gelang uw hoedanigheid ten aanzien van de verzekerde goederen:

 • bent u verzekerd als eigenaar, dan dekken wij de beschadiging van de verzekerde goederen en uw aansprakelijkheid voor de schade die hiermee verband houdt.
 • bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken wij uw wettelijke aansprakelijkheid voor de schade aan of door de gehuurde of gebruikte goederen.
 • bent u verzekerd als verhuurder, dan verzekeren wij bijkomend uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade aan de huurder of de gebruiker. Het vast materieel waarvan u eigenaar bent, wordt bovendien beschouwd als een deel van de bedrijfsgebouwen.

Bijzondere gevallen

a Belangengemeenschap

Wanneer in de verzekerde gebouwen naast natuurlijke personen ook een rechtspersoon is gevestigd en ÈÈn van hen de verzekering sluit, dan geldt de verzekering automatisch voor

ieder van hen. Voorwaarde is wel dat er tussen de natuurlijke personen en de rechtspersoon een belangengemeenschap van minstens 75 % bestaat.

Dit principe wordt ook toegepast voor de blote eigenaar en de vruchtgebruiker indien het gebouw in deze polis door ÈÈn van beiden is verzekerd. De verzekering geldt dan voor beiden. b Bloed- en aanverwanten Uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn die een verzekerd gebouw huren of gebruiken en zelf niet beschikken over een verzekering voor dat gebouw, kunnen ook een beroep doen op deze polis voor alle waarborgen die u hebt gesloten in verband met dat gebouw.


ALGEMENE VOORWAARDEN PATRIMONIUMPOLIS

Versie juli 2006

EXTRA WAARBORGEN

1 Aansprakelijkheden

Wij verzekeren volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheden en dit telkens tot een bedrag van 1 500 000 EUR per schadegeval:

 • verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden (klanten en gasten inbegrepen) wanneer een verzekerd schadegeval zich voortzet op hun goederen;
 • verhaal van de huurder: dit is uw wettelijke aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade veroorzaakt door het verzekerde schadegeval aan de huurder of gebruiker;
 • tijdelijk verblijf: dit is uw huurders- en gebruikersaansprakelijkheid voor stoffelijke schade die u veroorzaakt aan een gebouw, (sta)caravan of tent (met inhoud) die u niet toebehoort en die u tijdelijk gebruikt voor vakantie, familiefeesten, reizen of studie. Deze dekking wordt verleend voor zover uw woning in deze polis is verzekerd en het schadegeval daaraan ook zou zijn gedekt. Het verhaal van derden is dan ook verzekerd;

Het verzekerde bedrag volgt de index der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van oktober 1998, namelijk 102,72 (basis 1996 = 100). Bij een schadegeval passen wij het indexcijfer toe van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.

2 Bijkomende kosten

Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen, indien zij het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:

 • de kosten van afbraak en opruiming van de verzekerde goederen, met inbegrip van het stortgeld en de kosten van bodemsanering; de bodemsanering wordt niet ten laste genomen als deze is vereist door een vervuiling die het gevolg is van een geleidelijke gebeurtenis, een natuurramp, corrosie van de tank of leiding of van het wegvloeien van stookolie uit een tank met een maximale inhoud van meer dan 20 000 liter;
 • de kosten voor het opruimen van gevallen bomen of andere voorwerpen die verzekerde schade hebben veroorzaakt;
 • blussings- en reddingskosten en in het algemeen de kosten om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken voor zover wij deze volgens de wet ten laste moeten nemen;
 • de kosten om de verzekerde goederen die gered werden te vervoeren, te behouden of op te slaan gedurende de periode die nodig is voor de heropbouw of vervanging;
 • de kosten voor de voorlopige beveiliging en bewaking van de verzekerde goederen in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afsluiting of afscherming;
 • herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen;
 • gebruiksderving die u lijdt als eigenaar van het verzekerde gebouw omwille van de onbruikbaarheid ervan tijdens de periode die nodig is voor de heropbouw; de derving wordt berekend volgens het werkelijk geleden huurverlies verhoogd met de lasten, ofwel volgens de huurwaarde indien het beschadigde gebouw niet werd verhuurd;
 • de kosten van de plaatsvervangende huisvesting gedurende de periode die nodig is voor de wederopbouw of herstelling indien de woning waarvoor u deze polis hebt gesloten, onbewoonbaar is geworden; de vergoeding van deze kosten mag u voor dezelfde periode niet cumuleren met de vergoeding voor de gebruiksderving; bovendien blijft deze polis van kracht voor de ívervangwoningí (en de inboedel ervan) gedurende de periode dat u er verblijft;
 • de kosten van een door u vrij gekozen expert om u bij te staan bij de vaststelling van uw schade; wij betalen deze kosten tot een bedrag van maximaal 5 % van de schadevergoeding die 12 500 EUR niet overschrijdt, 2 % van het gedeelte van de vergoeding tussen 12 500 EUR en 125 000 EUR, 1,5 % van het gedeelte tussen 125 000 EUR en 250 000 EUR en 0,75 % van het gedeelte boven 250 000 EUR. Indien u voor het begroten van uw bedrijfsschade een andere expert nodig hebt, betalen we de kosten van die expertise volgens dezelfde voorwaarde en baremaís;
 • de kosten voor het openbreken en opnieuw herstellen van de gebouwen om een lek te herstellen dat de oorzaak is van het schadegeval. Wij betalen ook de opsporingskosten en de herstellingskosten van het lek zelf voor zover de leiding niet vrij toegankelijk is;
 • de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot 10 000 EUR per getroffene en 100 000 EUR per schadegeval;

Wij vergoeden de hiervoor opgesomde kosten en verliezen tot 100 % van het verzekerde bedrag van de gebouwen en de inhoud samen. Is dat verzekerde bedrag groter dan 1 000 000 EUR dan vergoeden wij deze kosten en verliezen tot 20 % van het verzekerde bedrag, met een minimum van 1 000 000 EUR.

3 Bijstand

a Bijstand bij ernstige schade

Voorschot

Bij een ernstig schadegeval betalen wij op uw vraag meteen een voorschot van maximaal 6 000 EUR om u toe te laten de eerste dringende uitgaven te doen. De betaling van dit voorschot houdt geen erkenning van de waarborg in. Dit voorschot wordt in mindering gebracht van de uiteindelijke schadevergoeding. Een eventueel negatief saldo moet u wel terugbetalen.

Forfaitaire kostenvergoeding

Van zodra de verzekerde schade die u lijdt aan de verzekerde gebouwen en de inhoud ervan 25 000 EUR overstijgt, betalen wij bijkomend een forfaitaire vergoeding van 1 000 EUR. Deze vergoeding mag worden gecumuleerd met de uiteindelijke schadevergoeding en dient als compensatie voor de hinder en de extra gemaakte kosten zoals telefoonkosten, verplaatsingskosten, administratiekosten e.d.

b Bijstand bij schade aan de gebouwen en de inhoud ervan

U kunt voor dringende hulp onze bijstandscentrale 24 uur op 24 bereiken op het telefoonnummer dat u vooraan in de polis vindt.

U kunt rekenen op volgende bijstand bij een verzekerd schadegeval aan de gebouwen of de inhoud:

 • Afhankelijk van de ernst en de omvang van de schade, sturen wij een persoon ter plaatse;
 • Wij adviseren en begeleiden u bij de maatregelen die u dient te nemen en bij de administratieve formaliteiten die u moet vervullen;
 • Wij geven u inlichtingen over verpleeg- en verzorgingsintellingen, de geneesheer en apotheker met wachtdienst, herstellingsdiensten, erkende experts en overheidsdiensten waarop u een beroep kunt doen;
 • Als u dat wenst, organiseren wij, samen met u, ook:
  • de eerste opvang van uzelf en uw huisdieren;
  • het vervoer, de opslag en het behoud van de goederen die gered werden bij het schadegeval;
  • de voorlopige afsluiting en afscherming van de getroffen gebouwen;
  • de voorlopige beveiliging en bewaking van de verzekerde inhoud;
 • Daarnaast organiseren en betalen wij ook nog:
  • een gezinshulp gedurende een week als u ingevolge het schadegeval in het ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt en geen ander gezinslid kan instaan voor de opvang van uw minderjarige of hulpbehoevende gezinsleden;
  • uw vervroegde terugkeer uit het buitenland als, tijdens uw verblijf daar, de verzekerde gebouwen ernstig werden beschadigd en uw terugkeer dringend is gewenst.

c Opsporen van lekken in leidingen van de verzekerde woning

Als er aanwijzigingen zijn dat in de verzekerde woning een waterleiding, gasleiding of een leiding van de centrale verwarming een lek heeft, dan zorgen wij er voor dat een gespecialiseerd lekzoekbedrijf het lek op onze kosten komt lokaliseren, zelfs wanneer er nog geen verzekerde schade is.

Als een lek wordt vastgesteld, betalen wij de herstellingskosten van het lek zelf, en zelfs indien blijkt dat de leiding was aangetast door corrosie of een eigen gebrek. Wij vergoeden ook de kosten voor de werken die nodig zijn om de herstelling uit te voeren.

Bij een gaslek moet u onmiddellijk de gasleverancier verwittigen om de eerste dringende maatregelen te treffen.

4 Dringende herstelling in plaats van de eigenaar

Indien het gebouw dat u huurt of gebruikt, wordt beschadigd door een verzekerde gebeurtenis "diefstal" of "glasbreuk" en u zelf de herstelling doet in plaats van de eigenaar, dan betalen wij u de herstellingskosten rechtstreeks, zelfs in het geval dat u niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor deze schade.

De volgende bepalingen gelden voor alle verzekeringen.

1 Wat u moet doen bij een schadegeval

Wanneer zich een schadegeval voordoet, dan vragen wij u om, naast de specifieke verplichtingen vermeld in de verschillende verzekeringen, ook het volgende in acht te nemen zodat wij de overeengekomen prestatie kunnen leveren:

 • aangifte doen van het schadegeval binnen 10 dagen; bij sterfte van een verzekerd dier of in geval van een bodemverontreiniging moet u het schadegeval melden van zodra u er kennis van hebt; bij diefstal moet u binnen 24 uur ook aangifte doen bij de bevoegde overheid;
 • alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken;
 • ons alle inlichtingen verstrekken die wij van u vragen in verband met het schadegeval;
 • geen veranderingen aanbrengen aan het beschadigde goed waardoor het onmogelijk of moeilijker wordt om de oorzaak of de omvang van de schade vast te stellen, tenzij deze veranderingen echt noodzakelijk zijn; in dat geval moet u nog steeds het nodige doen om uw schade te bewijzen, zoals de beschadigde onderdelen ter beschikking van ons houden en fotoís nemen;
 • geen handelingen stellen waardoor ons recht beperkt wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van een aansprakelijke derde;
 • in de gevallen dat wij uw aansprakelijkheid verzekeren, niets betalen of toezeggen om te betalen; vermits wij op onze kosten de leiding hebben van de onderhandelingen en van het burgerlijk geding moet u alle rechtsplegingshandelingen stellen die wij nuttig achten; u moet ook persoonlijk verschijnen voor de rechtbank als dat nodig is of zich onderwerpen aan een onderzoeksmaatregel bevolen door de rechtbank; u moet ons binnen 3 dagen alle documenten overmaken die u in verband met het schadegeval ontvangt.

Het niet-naleven van een van deze verplichtingen geeft ons het recht om de overeengekomen vergoeding te verminderen of terug te vorderen ten belope van het nadeel dat wij door uw verzuim hebben geleden. Het niet-naleven van een termijn kan echter niet als een verzuim worden ingeroepen indien u de gevraagde melding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk hebt gedaan. In geval van bedrog mogen wij de waarborg weigeren.

Specifieke verplichting bij schade door arbeidsconflicten of aanslagen

Lijdt u schade door een arbeidsconflict of aanslag, dan moet u bij de bevoegde overheid al het nodige doen om vergoeding te bekomen van uw schade.

2 Hoe wordt uw schade begroot?

a Schadeopneming

Wij bepalen samen met u het bedrag van de schade op basis van de verzekerde waarden die van toepassing zijn en die worden vermeld in de diverse verzekeringen.

U mag vrij een expert kiezen om u bij te staan. Bereikt u met ons geen akkoord, dan wordt op onze kosten een derde expert aangeduid en wordt er bij meerderheid beslist zonder enige gerechtelijke formaliteit. De kosten van uw expert nemen wij ten laste tot de baremaís vermeld in de extra waarborgen. Het surplus komt ten uwe laste in de mate dat de derde expert u in het ongelijk heeft gesteld.

In de plaats van voormelde procedure hebben beide partijen het recht om hun geschil over de schatting of de keuze van de expert over te laten aan de bevoegde rechtbank.

Indien wij uw aansprakelijkheid voor het schadegeval verzekeren, dan gebeurt de vaststelling van de schade in overleg met de schadelijder en op basis van de wettelijke aansprakelijkheidsregeling.

b Aftrek slijtage

Als de schade wordt vastgesteld op basis van de heropbouwwaarde of de nieuwwaarde, dan houden wij geen rekening met de slijtage zolang deze niet meer bedraagt dan 30 % van het beschadigde goed of deel ervan.

Slijtage van meer dan 30 % wordt integraal in mindering gebracht.

Voor de woning en de inboedel beperken wij de aftrek van de slijtage tot het gedeelte dat 30 % overschrijdt. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • voor de inboedel in de kelder die door overstroming of door het overlopen van openbare riolen is beschadigd, wordt de slijtage van meer dan 30 % integraal in mindering gebracht;
 • voor de elektrische en elektronische toestellen wordt nooit slijtage afgetrokken.

Als de schade wordt vastgesteld op basis van de werkelijke waarde, dan passen wij geen aftrek toe voor slijtage als het beschadigde goed wordt hersteld. Wij brengen wel de eventuele meerwaarde na herstelling in mindering (bij voorbeeld de langere levensduur of de verhoogde tweedehandswaarde).

Voor elektrische en elektronische toestellen (met inbegrip van de geÔntegreerde elektronische componenten) wordt het slijtagepercentage forfaitair geraamd op 5 % per jaar.

c Taksen en rechten

De schade omvat ook alle taksen en rechten in de mate dat zij door de begunstigde niet kunnen worden teruggevorderd. Bij schade aan de gebouwen vergoeden wij de taksen en rechten als de gebouwen opnieuw worden gebouwd of vervangen.

Alle fiscale lasten op de vergoeding zelf zijn voor rekening van de begunstigde.

3 Vergoedingsmodaliteiten

a Vergoedingsgrenzen

In deze verzekeringsovereenkomst passen wij voor sommige schadegevallen een vergoedingsgrens toe. Het bedrag van de verschillende vergoedingsgrenzen vindt u in de bijzondere voorwaarden.

Specifiek voor natuurrampen

Wij vergoeden de schade die het gevolg is van een natuurramp tot het wettelijk bepaalde vergoedingsplafond voor alle verzekeringsovereenkomsten is bereikt. In het uitzonderlijke geval dat het wettelijke vergoedingsplafond is overschreden, verminderen wij evenredig de vergoeding die wij krachtens elke verzekeringsovereenkomst zijn verschuldigd.

b Franchise

Per schadegeval wordt ÈÈn franchise in mindering gebracht van de schade. Het geheel van de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkende feit beschouwen wij als ÈÈn schadegeval. Voor de schade uit lichamelijke letsels wordt geen franchise toegepast.

De franchise wordt ook niet toegepast voor de schade aan de woning en de inboedel in de mate dat wij deze schade kunnen verhalen op de persoon die hiervoor aansprakelijk is.

Het principe dat wij slechts ÈÈn franchise in mindering brengen, geldt ook als er omwille van de aard van de schade of van de getroffen verzekerde goederen verschillende franchises van toepassing zijn. In dat geval passen wij als franchise het hoogste bedrag toe dat wij voor ÈÈn van die schadeposten effectief in mindering kunnen brengen. Het bedrag van de laagste franchise die voor ÈÈn van deze schadeposten is vermeld in de bijzondere voorwaarden, geldt echter altijd als minimum.

De franchises voor de verschillende schadeposten vindt u terug in de bijzondere voorwaarden. Het bedrag van de franchise is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van oktober 1998, namelijk 102,72 (basis 1996 = 100).

c Evenredigheidsbeginsel

Toepassing

Indien bij schadegeval blijkt dat het verzekerde bedrag onvoldoende is, in vergelijking met de verzekerde waarde op basis waarvan wij de vergoeding bepalen, dan passen wij het evenredigheidsbeginsel toe. Dit beginsel houdt in dat wij de vergoedbare schade verminderen volgens de verhouding die bestaat tussen de bedragen die werden verzekerd en de bedragen die verzekerd moesten zijn.

Mildering

Vooraleer wij het evenredigheidsbeginsel toepassen, gaan wij steeds na of het verzekerde bedrag voor de gebouwen of andere groepen van goederen niet te hoog werd vastgesteld.

Is dat het geval, dan verhogen wij het verzekerde bedrag door middel van het premieoverschot dat voortvloeit uit de te hoog vastgestelde premie en dit volgens het tarief dat van toepassing is voor de te lage premie.

De overdraagbaarheid wordt slechts toegestaan voor goederen die tot hetzelfde geheel behoren en op dezelfde plaats zijn gelegen. Wat de verzekering diefstal betreft, passen wij de overdraagbaarheid enkel toe voor de inhoud.

Niet-toepassing

Wij passen het evenredigheidsbeginsel niet toe en vergoeden de schade tot de waarde die werd verzekerd:

 • indien de ontoereikendheid van het verzekerde bedrag niet meer dan 10 % bedraagt van het bedrag dat had moeten zijn verzekerd of de schade kleiner is dan 5 000 EUR;
 • voor uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van een gedeelte van een gebouw als de waarde die werd verzekerd ten minste overeenstemt met twintig maal de jaarlijkse huurprijs (voor de huurder) of de huurwaarde (voor de gebruiker), telkens verhoogd met de lasten. Voor het bepalen van deze lasten wordt er geen rekening gehouden met de verbruikskosten voor verwarming, water, gas en elektriciteit. Zijn deze kosten forfaitair in de huurprijs begrepen, dan mogen zij ervan worden afgetrokken. Hebt u een lagere waarde laten verzekeren, dan wordt het evenredigheidsbeginsel toegepast in de verhouding die bestaat tussen de werkelijk verzekerde waarde en de waarde die overeenstemt met de voornoemde grens van twintig maal de jaarlijkse huurprijs vermeerderd met de wettelijke lasten, zonder dat het op die wijze verkregen bedrag de werkelijke waarde van het gehuurde gedeelte mag overschrijden;
 • voor de vergoeding die wordt betaald op basis van de verzekering bedrijfsschade op een andere basis dan de dagvergoeding: zolang uw omzet (voor de verzekering op basis van de omzet) of uw bedrijfsopbrengsten verminderd met de veranderlijke bedrijfskosten (voor de verzekering op basis van de zgn. bruto-marge) niet meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, verhoogd met het overeengeko- men aanpasbaarheidspercentage vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het verzekerde bedrag is het laatste door u opgegeven bedrag, met als minimum het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden;
 • voor de vergoeding die wordt betaald op grond van een verzekering of waarborg waarvoor het verzekerde bedrag overeengekomen werd of niet afhankelijk is van de waarde van het verzekerde goed, zoals de extra waarborgen die wij verlenen, de verzekering "bedrijfsschade dagvergoeding", de verzekering "burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw", de verzekering "rechtsbijstand gebouw";
 • voor de schade aan de woning als wij voor de woning geen systeem hebben aangeboden om de afschaffing van het evenredigheidsbeginsel te bekomen.

4 Evaluatiesysteem

Voor de goederen waarvoor u ons evaluatiesysteem juist hebt toegepast, doen wij ook afstand van de toepassing van het evenredigheidsbeginsel en vergoeden wij bovendien de schade die het verzekerde bedrag overschrijdt en dit tot 20 %. Voor de woning en de inboedel geldt deze begrenzing zelfs niet.

Voornoemde voordelen worden ook verleend bij een onjuiste toepassing van het evaluatiesysteem op voorwaarde dat de waarde die werd verzekerd niet meer verschilt dan 10 % van de waarde die op basis van een juist toegepast evaluatiesysteem zou zijn verzekerd.

5 Indexering van de vergoeding

Wij indexeren de vergoeding voor een beschadigd gebouw indien u die gebruikt om het gebouw opnieuw te bouwen.

Door deze indexatie wordt de vergoeding, zoals oorspronkelijk werd vastgesteld op de dag van het schadegeval, verhoogd volgens de stijging van het indexcijfer tussen de dag van het schadegeval en de dag waarop wij de vergoeding of een deel ervan betalen. De op die wijze verhoogde totale vergoeding mag echter niet meer bedragen dan 120 % van de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding en evenmin meer dan de werkelijke kostprijs van de werken.

6 De betaling

a Voorafgaande formaliteiten

Voordat wij betalen, moet u aantonen dat er geen hypothecaire of bevoorrechte schuldvorderingen bestaan op de getroffen goederen.

Bestaan dergelijke vorderingen, dan moet u een machtiging voorleggen om de vergoeding te ontvangen, tenzij u ons de toelating geeft om de betaling uit te stellen tot u de beschadigde goederen volledig hebt hersteld of vervangen.

De door ons verschuldige vergoeding voor schade door een arbeidsconflict of aanslag wordt betaald indien u aantoont dat u bij de bevoegde overheid al het nodige hebt gedaan om vergoeding van uw schade te bekomen.

b Betalingstermijnen

Wij zorgen dat binnen 90 dagen na aangifte van het schadegeval de schade die definitief is en waarover geen betwisting bestaat, wordt vergoed. Alleszins zal binnen die termijn de expertise worden beÎindigd, tenzij wij u schriftelijk de redenen meedelen die, buiten onze wil om, de definitieve raming van de schade onmogelijk maken.

Eenmaal de schade definitief werd vastgesteld, betalen wij de vergoeding binnen 30 dagen. Deze termijn begint nadat het bedrag van de schade werd vastgesteld en u al uw verplichtingen bent nagekomen.

De kosten van huisvesting en van andere eerste hulp die wij verschuldigd zijn, betalen wij binnen 10 dagen na voorlegging van het bewijs ervan.

Bij betwisting over de verschuldigde vergoeding beginnen de termijnen pas op het ogenblik dat de betwistingen werden beÎindigd.

c Uitstel van betaling

In geval van diefstal of wanneer er vermoedens bestaan dat een verzekerde of een begunstigde het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, mogen wij de betaling uitstellen indien wij binnen 30 dagen na de vaststelling van de schade inzage vragen in het strafdossier.

De vergoeding is dan betaalbaar binnen 30 dagen nadat wij kennis hebben genomen van de conclusie van dat strafdossier indien u, of de begunstigde die om vergoeding vraagt, niet strafrechtelijk wordt vervolgd.

Bij een natuurramp mogen wij ook de betaling uitstellen als het vergoedingsplafond dreigt doorbroken te worden. De betalingstermijn begint dan te lopen zodra wij kennis hebben van alle schadegevallen en de evenredige vermindering van de vergoedingen kunnen berekenen.

d Niet-naleving van de termijnen

Als wij de betalingstermijnen niet respecteren, dan heeft u, voor het gedeelte van de vergoeding dat niet tijdig werd betaald, recht op tweemaal de wettelijke intrestvoet, vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de termijn tot op de dag van daadwerkelijke betaling. Deze sanctie geldt niet indien wij aantonen dat de vertraging niet aan ons is te wijten.

e Vergoeding van de overheid

Indien er voor het schadegeval ook een vergoedingssysteem van de overheid van toepassing is, zoals voor schade door arbeidsconflicten of aanslagen, dan moet de vergoeding die u of een andere begunstigde hebt bekomen van de overheid nadat wij de schade reeds hebben vergoed, aan ons worden overgedragen in de mate dat ze dubbel gebruik uitmaakt met de vergoeding die wij hebben betaald.

7 Verzekering van goederen voor rekening van derden

De verzekering van goederen voor rekening van derden wordt alleen van kracht in de mate dat die goederen niet zijn gedekt door een gelijkaardige verzekering die de derden zelf hebben aangegaan.

Voor de schade die door de verzekeraar van de derden is gedekt, wordt deze verzekering voor rekening van derden omgezet in een aansprakelijkheidsverzekering, die geldt volgens de modaliteiten van de verzekering van de huurders- en gebruikersaansprakelijkheid in deze polis.

Bij ontoereikendheid van het verzekerde bedrag voor de schade aan de goederen die voor rekening van derden zijn verzekerd, verdelen wij de vergoeding proportioneel tussen de verschillende schadelijders, rekening houdend met de omvang van hun geleden schade.

8 Verhaal

Wij kunnen de uitgekeerde schadevergoeding verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval. U mag derhalve geen afstand van verhaal doen zonder onze toestemming.

Wij doen echter afstand van verhaal op:

 • uzelf en uw gasten;
 • uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn;
 • uzelf voor de schade veroorzaakt aan de goederen verzekerd voor rekening van derden; voor de schade aan de gebouwen waarvan u de huurder of gebruiker bent, geldt deze verhaalsafstand enkel als uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid daarvoor ook in deze polis is verzekerd;
 • de natuurlijke personen en de rechtspersoon die op hetzelfde adres gevestigd zijn en waartussen een belangengemeenschap van minstens 75 % bestaat indien de polis door ÈÈn van hen werd gesloten;
 • uw verhuurder indien en in de mate dat het afstand van verhaal tegenover hem in het huurcontract werd bedongen;
 • de personen aan wie u de verzekerde goederen kosteloos uitleende als u dit deed los van alle beroepsdoeleinden; onze afstand van verhaal is beperkt tot de schade aan de uitgeleende goederen;
 • uw klanten wanneer zij als dusdanig handelen;
 • de blote eigenaar en de vruchtgebruiker indien het gebouw in deze polis door ÈÈn van beiden is verzekerd;
 • de personen die de verzekerde gebouwen huren of gebruiken als zij aantonen dat de huur of het gebruik beperkt blijft tot 60 dagen per jaar. Deze afstand van verhaal geldt niet ten aanzien van de gasten in hotels of gelijkaardige logementshuizen;
 • de regies, alsmede de leveranciers van elektriciteit, water, gas of van andere nutsvoorzieningen, in de mate waarin u tegenover hen afstand van verhaal hebt moeten doen.

De afstand van verhaal geldt niet als de aansprakelijke persoon:

 • het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt tenzij het gaat om een verzekerde die nog geen 16 jaar is;
 • de schade daadwerkelijk kan afwentelen op een aansprakelijkheidsverzekering.

BEDRAGEN EN INDEXATIE

1 Hoe werden de verzekerde bedragen vastgesteld?

De manier waarop de verzekerde bedragen werden vastgesteld, is vermeld in de bijzondere voorwaarden. Hebt u zelf het verzekerde bedrag vastgesteld, dan gebeurde dit onder uw verantwoordelijkheid en op basis van de waarde die wij gebruiken om in geval van schade de vergoeding te bepalen.

De niet-terugvorderbare BTW is hierin inbegrepen.

2 Indexatie

a Premies

De premies van deze polis volgen de evolutie van de ABEX-index vermits bij een schadegeval ook de vergoeding wordt berekend rekening houdend met de laatst gekende index. De aanpassing van de premies gebeurt op elke jaarlijkse vervaldag volgens de verhouding die bestaat tussen de laatst gekende ABEX-index en de onderschrijvingsindex die is vermeld in de bijzondere voorwaarden.

De premie van de rechtsbijstandsverzekering wordt niet geÔndexeerd.

b Bedragen

De verzekerde bedragen, de vergoedingsgrenzen, de bedragen vermeld in de paragraaf over de expertisekosten (zie extra waarborgen) en die in de paragraaf over de forfaitaire kostenvergoeding volgen op de jaarlijkse vervaldag dezelfde evolutie van de ABEX-index. Voor bedragen in de algemene voorwaarden geldt als basisindexcijfer het ABEX-indexcijfer van januari 1999, namelijk 480. Bij een schadegeval passen wij het op die datum laatst gekende indexcijfer toe als dit voor u voordeliger is.

Voor de verzekerde bedragen en de vergoedingsgrenzen in de bijzondere voorwaarden is het basisindexcijfer de onderschrijvingsindex die daar is vermeld.

De verzekerde bedragen voor de aansprakelijkheid die wij in deze polis verzekeren (andere dan de huurders- of de gebruikersaansprakelijkheid voor de verzekerde gebouwen) worden evenwel gekoppeld aan de evolutie van de index der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van oktober 1998, namelijk 102,72 (basis 1996 = 100). Bij een schadegeval passen wij het indexcijfer toe van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.

De verzekerde bedragen van de rechtsbijstandsverzekering worden niet geÔndexeerd.

In de hierna volgende artikelen wordt met "u" enkel de verzekeringnemer bedoeld.

DE INLICHTINGEN DIE U ONS MOET VERSTREKKEN OVER HET RISICO

1 Mededelingen

De polis werd opgesteld op basis van de inlichtingen die u hebt verstrekt. Doet er zich tijdens de duur van de verzekeringen een wijziging voor in de waarderingselementen die zijn vermeld in het voorstel of in de bijzondere voorwaarden, dan moet u ons dat melden.

2 Gevolgen bij een onjuist meegedeeld of gewijzigd risico

Als wij vernemen dat het werkelijke risico niet overeenstemt met het risico dat werd meegedeeld, doen wij binnen de maand een voorstel om de polis aan te passen aan het werkelijke risico vanaf de dag waarop wij hiervan kennis kregen. Gaat het om een risicoverzwaring die zich heeft voorgedaan tijdens de duur van de verzekering, dan heeft de aanpassing terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwaring.

Het staat u vrij om het voorstel tot aanpassing al dan niet te aanvaarden.

Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing of de opzegging van de polis van kracht wordt, dan zullen wij de overeengekomen prestaties verlenen als het u niet kan worden verweten dat u uw mededelingsplicht niet bent nagekomen.

Kan het u wel worden verweten, dan mogen wij de verzekerde prestaties beperken volgens de verhouding die bestaat tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien wij naar behoren waren ingelicht. Als wij echter aantonen dat wij het werkelijke risico niet zouden hebben verzekerd, dan mogen wij onze prestatie beperken tot het terugbetalen van alle premies.

Voorgaande regeling geldt niet bij bedrieglijk opzet. In dat geval mogen wij de wettelijke nietigheid of verbreking van de verzekering inroepen, onze prestatie weigeren en de vervallen premies behouden.

BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

1 Begin en duur van de verzekering

De verzekering begint op de datum die is vermeld in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de polis is ondertekend en de eerste premie werd betaald.

De duur van de verzekering is eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Bedraagt deze duur minder dan een jaar, dan komen de partijen overeen dat op de einddatum een nieuwe polis ingaat met een duur van een jaar, tenzij een van de partijen hieraan verzaakt. Deze verzaking moet ten minste 30 dagen voor de einddatum per aangetekende brief ter kennis worden gebracht.

Bedraagt de duur van de verzekering een jaar, dan wordt deze op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet met een aangetekende brief die ten minste 3 maanden voor de vervaldag op de post is afgegeven.

De verzekering begint en eindigt telkens om nul uur.

2 Einde van de verzekering

a Eigendomsoverdracht onder levenden

Bij eigendomsoverdracht onder levenden eindigt de verzekering van rechtswege:

 • voor roerende goederen: van zodra u het goed niet meer in uw bezit hebt;
 • voor onroerende goederen: 3 maanden na het verlijden van de authentieke akte; gedurende deze periode geldt de verzekering ook voor de overnemer tenzij hij een beroep kan doen op een andere verzekering.

b Overgang na overlijden

Bij uw overlijden blijven de rechten en verplichtingen die uit deze polis voortvloeien, bestaan in hoofde van de nieuwe houders van het verzekerde belang. Zij zijn dan hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de verzekeraar gebonden, maar mogen de polis opzeggen binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden. Ook wij mogen de polis opzeggen binnen 3 maanden nadat wij kennis kregen van het overlijden.

c Tussentijdse opzegging

U kunt tussentijds opzeggen:

 • na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering ervan;
 • bij een risicovermindering, indien u, binnen de maand na de aanvraag tot premievermindering, hierover geen akkoord met ons bereikt.

Wij mogen opzeggen:

 • na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering ervan;
 • als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het meegedeelde risico:
  • indien u het voorstel tot aanpassing van de polis weigert of niet aanvaardt binnen een maand na de ontvangst ervan; de opzegging moet dan gebeuren binnen 15 dagen;
  • indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in geen geval zouden hebben verzekerd; de opzegging moet dan gebeuren binnen een maand nadat wij kennis kregen van het werkelijke risico;
 • bij niet-betaling van de premie;
 • bij faillissement, maar ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring; in dit geval kan de polis eveneens door de curator worden opgezegd binnen 3 maanden na de faillietverklaring.

d Vorm en uitwerking van de opzegging

Behalve bij niet-betaling van de premie geldt voor elke opzegging de hierna omschreven regeling.

Een opzegging wordt gedaan bij deurwaardersexploot, door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of per aangetekende brief.

De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrijken van een termijn van een maand, te rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post. Bij opzegging na een schadegeval wordt de termijn verlengd tot 3 maanden.

Wanneer wij gebruik maken van ons opzeggingsrecht, moeten wij de gehele polis opzeggen. U mag daarentegen ÈÈn of meer verzekeringen opzeggen, tenzij deze wettelijk verplicht zijn.

e Verhuizing

Indien u in BelgiÎ verhuist, dan blijft de verzekering gelden op het nieuwe adres voor de inhoud en voor uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker. U beschikt over 90 dagen om de verhuizing aan ons mee te delen. Doet u dat niet dan eindigt de verzekering na afloop van deze periode.

Op het oude adres blijft de verzekering gelden zolang het risico in uwen hoofde blijft bestaan.

Deze bepalingen zijn niet enkel van toepassing indien u zelf verhuist, maar ook indien een inwonend gezinslid verhuist.

3 Schorsing

Wij mogen de waarborg die wij in deze polis verlenen in geval van arbeidsconflicten en aanslagen schorsen, wanneer de minister van economische zaken hiervoor de toestemming geeft bij wijze van algemene regel en met een gemotiveerd besluit. Deze schorsing gaat dan in 7 dagen na de kennisgeving ervan.

PREMIE EN PREMIEBETALING

a Betaling

De premie, met inbegrip van de taks en de kosten, is vooraf verschuldigd en eisbaar op de vervaldag.

Als u een premie (met taks) niet betaalt, dan manen wij u aan tot betaling. Deze ingebrekestelling gebeurt per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. De gevolgen van niet-betaling van de premie (schorsing en/of opzegging), worden in de ingebrekestelling vermeld.

De wetgeving over de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is van toepassing als deze polis werd gesloten voor professionele doeleinden.

b Tariefverhoging

Als wij ons tarief wijzigen, dan passen wij de premie aan vanaf de eerste jaarlijkse vervaldag volgend op de kennisgeving van deze tariefwijziging.

Gaat u hiermee niet akkoord, dan mag u de verzekering tegen die vervaldag opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving. Deze termijn van 30 dagen wordt verlengd tot 3 maanden indien wij u deze wijziging minder dan 4 maanden voor de vervaldag hebben meegedeeld.

DIVERSE BEPALINGEN

Indien de verzekering wordt gesloten door meer dan ÈÈn verzekeringnemer, dan zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons gebonden.

Onze mededelingen worden geldig gericht aan uw laatst gekende adres. Elke mededeling die aan u wordt gericht, is geldig ten opzichte van alle verzekerden.

Deze polis wordt beheerst door het Belgisch recht en in het bijzonder door de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de uitvoeringsbesluiten. Bij eventuele interpretatieproblemen in verband met de voorwaarden van deze polis, geldt de wettelijke regeling vermits hiervan niet mag worden afgeweken.

Voor alle rechtsgeschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Klachten in verband met deze polis kunnen worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel. U behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

U kunt ook terecht bij de ombudsdienst van KBC Verzekeringen, Waaistraat 6, 3000 Leuven of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Mee ̊splantsoen 35, 1000 Brussel.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Hieronder worden enkele begrippen toegelicht die in de polis cursief zijn aangeduid.

Aanslagen

Alle vormen van oproer, volksbewegingen, daden van terrorisme en sabotage.

Oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet is beraamd, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en wordt gekenmerkt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde zijn belast, zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen.

Volksbewegingen: gewelddadige beweging, zelfs als ze niet is beraamd, van een groep van personen die, zonder dat er opstand is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en wordt gekenmerkt door ongeregeldheden of onwettige daden.

Daden van terrorisme en sabotage: clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of waarbij goederen worden vernield:

 • hetzij om indruk te maken op het publiek en een klimaat van onveiligheid te scheppen (terrorisme);
 • hetzij om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen (sabotage).

Arbeidsconflicten

Elke collectieve betwisting, in welke vorm die zich ook voordoet, in het kader van arbeidsverhoudingen, met inbegrip van:

Lockout: voorlopige sluiting van een onderneming waartoe is beslist om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict.

Staking: door een groep van werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk.

Bedrijfsresultaat

Het saldo van de resultatenrekening, door het verschil te maken tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten.

Bedrijfsopbrengsten: de omzet (70), de wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering (71), de geactiveerde interne productie (72) en de andere bedrijfsopbrengsten (74).

Het getal tussen haakjes verwijst naar het Genormaliseerd Minimum Rekeningenstelsel.

Bedrijfskosten: de handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60), de diensten en diverse goederen (61), de lonen, sociale lasten en pensioenen (62), de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risicoís en kosten (63) en de andere bedrijfskosten (64).

Het getal tussen haakjes verwijst naar het Genormaliseerd Minimum Rekeningenstelsel.

Beschadiging

De gehele of gedeeltelijke vernieling van een tastbare zaak of voorwerp; de gevolgschade die eruit voortvloeit voor het vermogen van de schadelijder, zoals winst- en gebruiksderving, morele schade en andere schade van immateriÎle aard, valt niet onder dit begrip.

Collectie

Een geheel van gelijksoortige voorwerpen die:

 • een eenheid vormen zodanig dat het ontbreken van een deel ervan een groter waardeverlies met zich meebrengt dan de waarde van dat deel, en
 • die verzameld worden omwille van hun zeldzaamheid, eigenheid, esthetische waarde of documentatiewaarde.

Index

ABEX-index

Het indexcijfer dat om de 6 maanden wordt vastgesteld door de Associatie van de Belgische Experts in opdracht van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen.

Index van de consumptieprijzen

Het indexcijfer dat maandelijks wordt vastgesteld door de minister van economische zaken en dat de prijsevolutie weergeeft van een aantal diensten en consumptiegoederen.

Kelder

Elk vertrek waarvan de grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 cm onder het niveau van de hoofdingang die leidt naar de woonvertrekken van het gebouw.

Een lokaal dat blijvend is ingericht als woonvertrek of voor de uitoefening van een beroep, beschouwen we niet als een kelder.

Luchtvaartuigen

Vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen en vrije ballons die onderworpen zijn aan een inschrijvings- of vergunningsverplichting.

Motorrijtuigen en hun aanhangwagens

Motorrijtuigen: alle motorrijtuigen die opgevat en gebouwd zijn om personen en/of goederen te vervoeren zoals personenwagens, autoís voor dubbel gebruik, motorfietsen, bestelen vrachtwagens, autobussen enz. Zelfrijdende werktuigen (heftrucks, bulldozers, tractoren, zelftrekkers e.d.) vallen derhalve niet onder dit begrip.

Het toebehoren dat niet apart van het motorrijtuig wordt gebruikt zoals een autoradio en een bagagerek, maakt ook deel uit van het motorrijtuig.

Onder aanhangwagens verstaan wij de door een motorrijtuig voortgetrokken sleep (zoals trailers, caravans en opleggers) waarvoor er in losgekoppelde toestand een eigen nummerplaat is vereist.

Natuurrampen

Dit zijn de volgende verschijnselen:

Aardbeving:
een natuurlijke beweging van de aardkorst die:

 • tegen dit gevaar verzekerbare goederen vernietigt, breekt of beschadigt binnen 10 km rond het verzekerde gebouw of
 • werd geregistreerd met een minimum magnitude van 4 graden op de schaal van Richter.

Aardverschuiving en grondverzakkingen:

Een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een natuurlijk fenomeen, anders dan een aardbeving of overstroming.

Overlopen van openbare riolen:

Een overlopen of een opstuwing van openbare riolen veroorzaakt door het wassen van water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming.

Dit begrip omvat ook het binnenstromen van water als gevolg van hevige atmosferische neerslag die onvoldoende kan worden opgevangen of afgevoerd.

Overstroming:

Het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, zeeÎn, vijvers en meren door atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf.

Slijtage

De stoffelijke waardevermindering veroorzaakt door het verloop van de tijd en/of door het gebruik, zonder rekening te houden met enige boekhoudkundige of economische afschrijving.

Stoffelijke schade

Alle schade die niet voortvloeit uit lichamelijke letsels; stoffelijke schade omvat ook de schade van immateriÎle aard zoals winst- en gebruiksderving, morele schade en economische verliezen.

Vandalisme

Het kwaadwillig vernielen of beschadigen van goederen, zelfs met de bedoeling om een diefstal te plegen; dit begrip omvat echter niet:

 • de ontvreemding van goederen;
 • de vernieling of beschadiging van goederen in het kader van een arbeidsconflict of aanslag.

Wedstrijdwaarde

De bijkomende waarde van het dier of het nageslacht ervan omwille van mogelijke prestaties bij wedstrijden.